Total Pageviews

29 November 2008

Scottish Parliament E-petition "BBC ALBA"

Subject: Scottish Parliament E-petition "BBC ALBA"
From: "John Macleod" <john@andarach.com>
Date: 29/11/2008 20:01

A' chairdean,

Ma tha sibh airson ur n-ainm a chur ris an athchuinge gu h-àrd, chan eil
agaibh ach gu 5 Dùbhlachd 2008 airson sin a dheanamh. Bidh an athchuinge a'
dol gu foirmeil chun Phàrlamaid air 08.12.08 agus beachdaichidh Comataidh
nan Athchuingean air a' chuspair aig a' choinneamh aca air Dimàirt 16.12.08
aig 2.00f - Seòmar Comataidh 1. Tha còrr is 1000 neach air an ainm a chur
ris an athchuinge gu ruige seo. Airson tuilleadh taic a chur ris an iomairt
seo, chan eil agaibh ach putadh air
http://epetitions.scottish.parliament.uk/view_petition.asp?PetitionID=289
Feuch an innis sibh seo dha ur caraidean.

Moran taing.

Iain Macleòid


Dear folks,

If you would like to put your name to the above petition, the deadline for
this is 5 December 2008. The petition will formally be submitted to the
Scottish Parliament on 08.12.08 and the Public Petitions Committee will
discuss the subject at its meeting on Tuesday 16.12.08 at 2.00pm – Committee
Room 1. More than 1000 people have so far supported this petition. To add
your name. the link to the website is
http://epetitions.scottish.parliament.uk/view_petition.asp?PetitionID=289
Please let other Gaelic supporters know about this.

Many thanks,

John Macleod

No comments:

Popular Posts