Total Pageviews

11 February 2010

Gaelic events in London Feb 2010

A CHÀIRDEAN CÒIRE! / DEAR FRIENDS!

Seo agaibh (mar fhàidheil .pdf) an àireamh a’s ùire de’n chuairt-litir LUNNAINN NAN GÀIDHEAL – 02/2010.

Attached (as a .pdf file) is the latest edition of the newsletter GAELIC LONDON – 02/2010.

Le beannachd mar a’s àbhaist

EÒGHANN P.

Gaelic022010.pdf

Popular Posts