Total Pageviews

05 November 2009

Lunnainn nan Gàidheal - Gaelic London, November 2009

Once more another excellent edition of the guide to Gaelic events in London.

A rithist, seo agaibh leth bhreac air leth math mu dheidhinn ruidegin Gaidhlig ann an Lunnainn

A CHÀIRDEAN CÒIRE! / DEAR FRIENDS!

Seo agaibh (mar fhàidheil .pdf) an àireamh a’s ùire de’n chuairt-litir LUNNAINN NAN GÀIDHEAL – 11/2009.Attached (as a .pdf file) is the latest edition of the newsletter GAELIC LONDON – 11/2009.

Le beannachd mar a’s àbhaist

EÒGHANN P.

Gaelic-London-Nov2009.pdf

No comments:

Popular Posts