Total Pageviews

11 August 2011

Edinburgh Book Festival : Gaelic events Aug 2011


----- Forwarded message -----
From: "John Macleod" <john@andarach.com>
To: <john@andarach.com>
Subject: Gaelic events - Edinburgh Book Festival
Date: Thu, Aug 11, 2011 10:18


A' chairdean,
Tuilleadh fiosrachaidh mu thachartas Gaidhlig ann an Dun Eideann. Some more Gaelic events in the city this month.
Iain
Disathairne 13 Lùnastal / Saturday 13th August - 4.00pm
Cur air Bhog Leabhair le Seonaidh Ailig Mac a' Phearsain

Book Launch by John Alick MacPherson
 

Thèid fèin-eachdraidh le Seonaidh Ailig Mac a' Phearsain, Steall à Iomadh Lòn, a chur air bhog aig Fèis Leabhraichean Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann. Airson barrachd fiosrachaidh agus tiocaidean, fonaibh gu  0845 373 5888 neo tadhail air http://www.edbookfest.co.uk/

Steall à Iomadh Lòn, an autobiography by John Alec MacPherson, will be launched at the Edinburgh International Book Festival. For more information and tickets, see http://www.edbookfest.co.uk/  or telephone 0845 373 5888

Dimàirt 23 Lùnastal / Tuesday 23rd August  
Na Caimbeulaich
The Campbells

Cothrom ro-shealladh sònraichte fhaighinn air cruinneachadh ùr de dh'òrain agus eachdraidh-beatha bho Caimbeulaich a' Ghriop, san Eilean Sgitheanach. Bidh na Caimbeulaich a' bruidhinn mun leabhar agus a' seinn aig Fèis Leabhraichean Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann. Airson barrachd fiosrachaidh agus tiocaidean, faic https://lsh507.securepod.com/gaelicbooks.org/merchantmanager/www.edbookfest.co.uk


An oppurtunity to get a special preview of a new publication of the songs and biographies of the Campbells of Greepe, in the Isle of Skye. The Campbells will be speaking about the book and singing at the Edinburgh International Book Festival. For more information and tickets, see www.edbookfest.co.uk  or telephone 0845 373 5888

Diciadain 24 Lùnastal / Wednesday 24th August - 2.00f
Somhairle MacGill-Eain
Sorley MacLean

Bidh tachartas sònraichte a' gabhail àite anns an RBS Corner Theatre ann an Dùn Èideann mar phàirt de Fèis Leabhraichean Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann airson Bliadhna Shomhairle a chomharrachadh. Airson barrachd fiosrachaidh agus tiocaidean, faic https://lsh507.securepod.com/gaelicbooks.org/merchantmanager/www.edbookfest.co.uk

There will be a special event to mark the 100th anniversary of Sorley MacLean in the RBS Corner Theatre, Edinburgh, as part of the Edinburgh International Book Festival.
For more information and tickets, see www.edbookfest.co.uk


Dihaoine 26 Lùnastal / Friday 26th August - 11.00m 
Cur air Bhog Leabhair le Màrtainn Mac an t-Saoir
Book Launch by Martin MacIntyre

Thèid an nobhail as ùire le Màrtainn Mac an t-Saoir, Air a Thòir, fhoillseachadh aig Fèis Leabhraichean Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann. Airson barrachd fiosrachaidh agus tiocaidean, faic https://lsh507.securepod.com/gaelicbooks.org/merchantmanager/www.edbookfest.co.uk

Martin MacIntyre's new novel, Air a Thòir, will be launched at the Edinburgh International Book Festival.
For more information and tickets, see www.edbookfest.co.uk

No comments:

Popular Posts